Przezskórna interwencja wieńcowa a cewnikowanie tętnic wieńcowych w ciężkich chorobach tętnic wieńcowych ad

Inni wykazali znaczącą długoterminową przewagę w leczeniu operacyjnym (np. W badaniu Stent lub Surgery [SOS]) .10-12 Badania porównujące PCI z zastosowaniem stentów uwalniających lek z CABG były na ogół mniejsze i niezrandomizowane.13-24 Dane z randomizowanych, kontrolowanych badań stentów uwalniających leki w porównaniu z stentami gołymi metalami wykazały znaczące zmniejszenie częstości powtórnej interwencji, z podobnym odsetkiem zgonów i zawału mięśnia sercowego.25 Ulepszenia te doprowadziły do częstszego stosowania PCI u pacjentów ze złożonymi cechami anatomii wieńcowej, chociaż większość randomizowanych badań porównujących stenty uwalniające lek i stenty z gołym metalem wykluczało takich pacjentów. Zgodnie z obecnymi wytycznymi, 26 CABG pozostaje leczeniem z wyboru u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową, w tym z lewą główną chorobą wieńcową i chorobą trójnaczyniową. Brak jest danych z odpowiednio zasilanych randomizowanych prób PCI u takich pacjentów. Dlatego w tej grupie wykonuje się PCI bez odpowiedniego wsparcia z wykorzystaniem medycyny opartej na dowodach i randomizowanych prób klinicznych
W badaniu Synergy pomiędzy PCI z badaniem Taxus and Cardiac Surgery (SYNTAX) ocenialiśmy optymalną strategię rewaskularyzacji u pacjentów z wcześniej nieleczoną chorobą wieńcową lub lewą główną chorobą wieńcową i określiliśmy populacje pacjentów, dla których skuteczna będzie tylko jedna metoda rewaskularyzacji. .
Metody
Projekt badania
Badanie SYNTAX jest prospektywnym badaniem klinicznym przeprowadzonym w 85 ośrodkach i zatwierdzonym przez instytucyjną komisję kontrolną w każdym ośrodku uczestniczącym. Badanie miało projekt all-inclusive obejmujący kolejną rejestrację wszystkich kwalifikujących się pacjentów z trzema lub naczyniową główną chorobą wieńcową w miejscach w 17 krajach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Projekt badania został opisany wcześniej.28 Kryteria dotyczące badania i rejestracji w rejestrze oraz dane wynikowe opisano w Dodatku uzupełniającym. Autorzy zaprojektowali badanie, w ramach swojej roli w komitecie sterującym, we współpracy ze sponsorem, Boston Scientific. Sponsor był zaangażowany w gromadzenie i weryfikację danych źródłowych, z nadzorem niezależnego komitetu ds. Wydarzeń klinicznych. Biostatystycy sponsora przeprowadzili analizy; jednak analizy danych zostały niezależnie zweryfikowane przez statystykę w komitecie monitorującym dane i bezpieczeństwo. Autorzy napisali manuskrypt i ręczyli za kompletność i dokładność zbierania i analizy danych.
Wybór i losowanie pacjentów
Miejscowy kardiolog interwencyjny i kardiochirurg w każdym miejscu prospektywnie ocenili kwalifikujących się pacjentów z wcześniej nieleczoną chorobą wieńcową z trzema naczyniami oraz osobami z lewą główną chorobą wieńcową (samodzielnie lub z chorobą jedno-, dwu- lub trójnaczyniową). Kryteria włączenia i wykluczenia są wymienione w sekcji Metody dodatku dodatkowego. Pacjentów, u których stwierdzono, że równoważną rewaskularyzację anatomiczną można uzyskać za pomocą CABG lub PCI z zastosowaniem stentów uwalniających paklitaksel Taxus Express (Boston Scientific), losowo przydzielono do jednej z dwóch opcji leczenia za pomocą interaktywnego systemu głosowego
[podobne: torba sieciowa, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej, kot brytyjski czekoladowy ]

Powiązane tematy z artykułem: kot brytyjski czekoladowy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej torba sieciowa