Przezskórna interwencja wieńcowa a cewnikowanie tętnic wieńcowych w ciężkich chorobach tętnic wieńcowych ad 7

Częstość zgonów z przyczyn sercowych była większa w przypadku PCI niż w przypadku CABG (3,7% w porównaniu z 2,1%, P = 0,05); odsetek zgonów z przyczyn niekardiologicznych, choć nieistotny, był wyższy w przypadku CABG (1,4% vs. 0,7%, P = 0,13). 12-miesięczne wskaźniki objawowego, angiograficznie potwierdzonego okluzji graftu (w grupie CABG) i zakrzepicy w stencie (w grupie PCI) były podobne (p = 0,89) (tab. 3). Wyniki według klasyfikacji SYNTAX
Ryc. 3. Ryc. 3. Wskaźniki poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych lub naczyniowo-mózgowych u badanych pacjentów, według grupy leczenia i kategorii wyników SYNTAX. Krzywe Kaplana-Meiera są pokazane dla grupy przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) i grupy pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) w przypadku poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych lub mózgowo-naczyniowych po 12 miesiącach. 12-miesięczne wskaźniki zdarzeń były podobne w obu grupach leczenia dla pacjentów z niskimi punktami SYNTAX (0 do 22) (panel A) lub pośrednimi punktami SKŁADNIA (23 do 32) (panel B). Wśród pacjentów z wysoką oceną SYNTAX (.33, wskazującą na najbardziej złożoną chorobę), osoby z grupy PCI miały znacznie wyższą częstość zdarzeń po 12 miesiącach niż w grupie CABG. Wyniki SYNTAX obliczono w laboratorium podstawowym. Paski I wskazują 1,5 SE. Wartości P obliczono za pomocą testu chi-kwadrat.
W grupie CABG binarne 12-miesięczne częstości występowania ciężkich niepożądanych zdarzeń sercowych lub naczyniowo-mózgowych były podobne u pacjentów z niską punktacją SYNTAX (0 do 22, 14,7%), z wynikami pośrednimi (23 do 32, 12,0%) oraz z wysoką oceną (.33, 10,9%) (ryc. 3). Natomiast w grupie PCI częstość występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych lub mózgowo-naczyniowych była istotnie wyższa u pacjentów z wysoką oceną SYNTAX (23,4%) w porównaniu z pacjentami z niskimi wynikami (13,6%) lub ocenami pośrednimi (16,7%) (P = 0,002 dla wysokich i niskich wyników, P = 0,04 dla wyników wysokich vs. pośrednich) (Figura 3). Istniała istotna interakcja między wynikiem SYNTAX a grupą leczoną (P = 0,01); pacjenci z niskimi lub pośrednimi wynikami w grupie CABG i grupie PCI mieli podobny odsetek poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych lub mózgowo-naczyniowych, podczas gdy wśród pacjentów z wysokimi wynikami, częstość zdarzeń była znacząco zwiększona w grupie PCI (Figura 3).
Wyniki w podgrupach
Podgrupy pacjentów z chorobą wieńcową główną lub trzema naczyniami zostały uprzednio określone, a badanie miało statystyczną moc 80% dla każdej podgrupy. Jednak nadrzędnym testem statystycznym była ocena nie gorsza danych od wszystkich pacjentów z lewą główną chorobą wieńcową lub chorobą wieńcową z trzema naczyniami (lub obiema). Ponieważ w tej kohorcie nie udowodniono nie gorszej jakości, specyficzne informacje dla każdej podgrupy mają charakter obserwacyjny i generują hipotezę. 12-miesięczna częstość występowania ciężkich niepożądanych zdarzeń sercowych lub naczyniowo-mózgowych u pacjentów z lewą chorobą wieńcową była podobna w grupach CABG i PCI (odpowiednio 13,7% i 15,8%, P = 0,44). Chociaż częstość powtórnej rewaskularyzacji u pacjentów z chorobą lewej głównej tętnicy wieńcowej była istotnie wyższa w grupie PCI (11,8%, w porównaniu z 6,5% w grupie CABG, P = 0,02), wynik ten został zrównoważony przez znacznie wyższy wskaźnik udaru w podgrupie CABG pacjentów z lewą chorobą wieńcową (2,7%, vs
[więcej w: rzęsistek jelitowy, kot brytyjski czekoladowy, papugi allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: kot brytyjski czekoladowy papugi allegro rzęsistek jelitowy