Mepolizumab i zaostrzenia opornej na leczenie astmy kwasochłonnej ad

Drugorzędne cele obejmowały ocenę wpływu leczenia na zapalenie dróg oddechowych, objawy astmy, jakość życia związaną z astmą, wymuszoną objętość wydechową w ciągu sekundy (FEV1), a ponieważ przewlekłe eozynofilowe zapalenie dróg oddechowych może być związane z przebudową dróg oddechowych, 8 struktura dróg oddechowych jak oceniono przy użyciu tomografii komputerowej (CT). Metody
Przedmioty
Wszyscy pacjenci byli w wieku powyżej 18 lat i mieli kliniczną diagnozę astmy, która została poparta jednym lub kilkoma z następujących kryteriów: zmienność w maksymalnym dobowym szczytowym wydychaniu wydechowym o ponad 20% w ciągu 14 dni, co stanowi wzrost w FEV1 powyżej 15% po inhalacji 200 .g albuterolu i 20% redukcji FEV1 w odpowiedzi na prowokacyjne stężenie wziewnej metacholiny (PC20) mniejszej niż 8 mg na mililitr. Pacjenci byli rekrutowani spośród pacjentów uczęszczających do kliniki opornej na astmę, która zapewniała wtórną opiekę astmatyczną dla mieszanej populacji miejskiej i wiejskiej miliona osób i trzeciorzędnej opieki dla 4 milionów ludzi. Pacjenci, którzy biorą udział w tej klinice, podlegają standaryzowanej ocenie, która obejmuje nieinwazyjną ocenę zapalenia dróg oddechowych co 2 do 4 miesięcy za pomocą analizy próbek indukowanej plwociny. Kryteria włączające stanowiły rozpoznanie opornej na leczenie astmy według kryteriów American Thoracic Society, 13 procent eozynofili w plwocinie ponad 3% w co najmniej jednym przypadku w ciągu ostatnich 2 lat pomimo leczenia kortykosteroidami w dużych dawkach i co najmniej dwóch zaostrzeń wymagających ratowania prednizolonu leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowe kryteria włączenia to stabilne wymagania leczenia i brak zaostrzeń na więcej niż 6 tygodni przed włączeniem do badania. Kryteriami wykluczającymi były: palenie papierosów, serologiczne objawy infekcji pasożytniczej, poważna choroba współistniejąca, możliwość poczęcia i słabe przestrzeganie leczenia.
Wszystkie podmioty wyraziły pisemną świadomą zgodę. Protokół badania został zatwierdzony przez lokalny komitet ds. Etyki badawczej oraz brytyjską agencję ds. Leków i produktów medycznych.
Projekt badania
Badanie było jednoośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, równoległym badaniem klinicznym, przeprowadzonym od kwietnia 2006 r. Do sierpnia 2008 r. Organizacja finansująca (GlaxoSmithKline) dostarczyła badany lek i placebo, ale nie odgrywała żadnej roli w naliczaniu lub analiza danych. Przedstawiciele organizacji finansującej przyczynili się do opracowania projektu i przygotowania manuskryptu. Autorzy akademiccy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji i zapewnili dokładność i integralność treści.
Pomiary zostały opisane w dodatkowym dodatku (dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie), a protokół jest podsumowany na rysunku w dodatkowym dodatku. Podczas wizyty podstawowej zebrano informacje na temat cech demograficznych od wszystkich osób, a spirometrię wykonano przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela. Regularne leczenie utrzymywało się na stałym poziomie od tego czasu do zakończenia badania. Po 2-tygodniowym okresie docierania mierzono wyjściowy PC20; dzień później mierzono frakcję wydychanego tlenku azotu (FENO), oceniano objawy, a Kwestionariusz Jakości Życia Astmy (AQLQ) był podawany
[hasła pokrewne: proteza acetalowa cena, półpasiec zdjecia, rzęsistek jelitowy ]

Powiązane tematy z artykułem: półpasiec zdjecia proteza acetalowa cena rzęsistek jelitowy