Mepolizumab i zaostrzenia opornej na leczenie astmy kwasochłonnej ad 6

W grupie przyjmującej mepolizumab wystąpiły trzy hospitalizacje z powodu zaostrzenia astmy w porównaniu z 11 przyjęciami do grupy placebo (p = 0,07). Całkowita liczba dni w szpitalu była istotnie mniejsza dla osób otrzymujących leczenie mepolizumabem niż dla osób otrzymujących placebo (12 dni vs. 48 dni, P <0,001). Leczenie zaostrzenia zostało zainicjowane przez pacjenta w 20% przypadków, przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza w szpitalu innym niż miejsce badania w 25%, a przez zespół badawczy w 55%. W 77% przypadków, w których zaostrzenia oceniano w ciągu 72 godzin po rozpoczęciu leczenia prednizolonem, nie było znaczących różnic pomiędzy grupami w szczytowym przepływie wydechowym, FEV1 przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela, punktacji objawów lub ratującego stosowanie leku rozszerzającego oskrzela. Próbki plwociny uzyskano od pacjentów podczas 61% zaostrzeń. Średnia geometryczna procentu eozynofili w plwocinie podczas zaostrzenia była istotnie niższa w grupie mepolizumabu niż w grupie placebo (1,5% w porównaniu do 4,4%), a wartości różniły się o współczynnik 2,9 (95% CI, 1,4 do 6,1; P = 0,005), ale średnia całkowita liczba neutrofili w plwocinie nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami (3846 komórek na miligram plwociny w grupie mepolizumabu i 4122 komórek na miligram w grupie placebo, P = 0,80). Procent eozynofili w plwocinie był wyższy niż 3% w 59% epizodów w grupie placebo i 36% epizodów w grupie mepolizumabu (p = 0,04).
Markery zapalne
Rysunek 3. Rysunek 3. Porównanie wyników drugorzędnych między grupami badawczymi. Panel A pokazuje średnią geometryczną (log10 SE) liczbę eozynofili w próbkach krwi i plwociny, prowokacyjne stężenie metacholiny wymagane do spowodowania spadku FEV1 o 20% (PC20) i średnie wyniki w kwestionariuszu jakości życia astmy (AQLQ). AQLQ zawiera 32 pozycje, z których każda jest oceniana w skali od do 7, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszą jakość życia związaną z astmą. Elementy są pogrupowane w cztery domeny, a zgłaszany wynik jest średnią odpowiedzi w czterech domenach. Dane dotyczące długości na PC20 były dostępne dla 16 i 18 osób w grupach, odpowiednio, mepolizumabu i placebo. Panel B pokazuje średnie wyniki objawów, wymuszoną objętość wydechową w ciągu sekundy (FEV1) po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela i średnią geometryczną (log 10 SE) frakcję wydychanego tlenku azotu przy przepływie wydechowym 50 ml na sekundę (FENO) przed, w trakcie, i po fazie leczenia w badaniu. Wynik na zmodyfikowanym kwestionariuszu kontroli astmy Juniper (JACQ) stanowi średnią odpowiedzi na pięć pytań dotyczących objawów dziennych i nocnych oraz ograniczenia aktywności, z każdą odpowiedzią ocenioną w skali od 0 do 6; wyższe wyniki oznaczają gorsze objawy. Średnia ocena wizualno-analogowa przedstawia całkowite wyniki podzielone przez 3 dla kaszlu, świszczącego oddechu i duszności, z których każdy był oceniany w skali 100 mm, z brakiem objawów na jednym końcu i najgorszymi drugi koniec. Wyższe wyniki wskazują na gorsze objawy. Czynniki te zostały ocenione przed i po podaniu 0,5 mg prednizolonu na kilogram dziennie, z maksymalną dawką 40 mg na dobę, przez 14 dni, na początku i na końcu fazy leczenia.
[przypisy: kot brytyjski czekoladowy, łaskotanie w uchu, proteza acetalowa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kot brytyjski czekoladowy łaskotanie w uchu proteza acetalowa cena