Belatacept i długoterminowe wyniki w transplantacji nerek ad 6

Efekt interakcji leczenia w czasie uzyskany z modelu efektów mieszanych znacząco faworyzował każdy schemat belataceptów w stosunku do cyklosporyny (P <0,001). Do analizy, w której wartości eGFR, których brakowało z powodu śmierci lub utraty przeszczepu, przypisywano jako zero, średnie wartości eGFR w miesiącach 12, 36, 60 i 84 wynosiły 64,3, 64,8, 63,9 i 62,0 ml na minutę na 1,73 m2. , odpowiednio, z bardziej intensywnym schematem belataceptu i 63,8, 65,2, 65,2 i 63,3 ml na minutę na 1,73 m2 przy mniej intensywnym reżimie. Odpowiednie wartości dla cyklosporyny wynosiły 49,8, 44,3, 39,1 i 36,6 ml na minutę na 1,73 m2. Przy przypisywaniu brakujących wartości różnice w eGFR pozostawały istotnie na korzyść belataceptu (P <0,001 dla ogólnego efektu leczenia każdego schematu belatacept vs. cyklosporyna). Wyniki analizy opartej na nachyleniu z imputacją wykazały nieznaczny wzrost średniej wartości eGFR od 1. miesiąca do 84. roku dla pacjentów losowo przydzielonych do bardziej intensywnego schematu belatacept (0,20 ml na minutę na 1,73 m2 na rok, 95% CI, – 0,38 do 0,78) i tych przypisanych do mniej intensywnego reżimu (0,38 ml na minutę na 1,73 m2 na rok, 95% CI, -0,18 do 0,95), podczas gdy pacjenci losowo przypisani do cyklosporyny wykazywali spadek średniej wartości eGFR (-1,92 ml na minutę na 1,73 m2 na rok, 95% CI, -2,51 do -1,32). Przy imputacji brakujących wartości efekt interakcji leczenia z czasem pozostawał znacząco na korzyść każdego schematu belatacept (P <0,001).
Bezpieczeństwo
Tabela 1. Tabela 1. Skumulowana częstość występowania wybranych zdarzeń niepożądanych. W 84. miesiącu skumulowane częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych w przypadku bardziej intensywnych i mniej intensywnych schematów belatacept i cyklosporyny wynosiły 70,8%, 68,6% i 76,0%, odpowiednio. Poważne infekcje były najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi w każdej grupie leczonej. Skumulowana częstość występowania poważnych zakażeń wynosiła 10,6, 10,7 i 13,3 zdarzeń na 100 osobo-lat ekspozycji na leczenie do 84. miesiąca dla pacjentów losowo przydzielonych do bardziej intensywnego schematu belatacept, tych przypisanych do mniej intensywnego schematu, oraz przypisane odpowiednio do cyklosporyny (tabela 1).
Łączna częstość występowania nowotworów wynosiła 2,1, 1,8 i 2,6 na 100 osobo-lat ekspozycji, przy bardziej intensywnym schemacie belatacept, mniej intensywnym schemacie i cyklosporynie, odpowiednio (Tabela i Tabela S7 w Dodatku uzupełniającym) . Wszystkie, z wyjątkiem 1, przypadków zespołu limfoproliferacyjnego po transplantacji wystąpiły w ciągu pierwszych 24 miesięcy. Wśród pacjentów znanych z pozytywnego wyniku EBV przed przeszczepieniem odnotowano przypadek zaburzenia limfoproliferacyjnego, występującego między 12 a 24 miesiącami po przeszczepieniu, w grupie przypisanej do bardziej intensywnego schematu belatacept (częstość występowania, 0,1 przypadki na 100 osobolat ); 2 przypadki, które wystąpiły w ciągu pierwszych 12 miesięcy po transplantacji, odnotowano w grupie przypisanej do mniej intensywnego schematu belatacept (częstość występowania, 0,2 przypadki na 100 osobolat); a przypadek, występujący między 60 a 72 miesiącami po transplantacji, odnotowano w grupie leczonej cyklosporyną (częstość występowania, 0,1 przypadki na 100 osobolat).
Wśród pacjentów z EBV-ujemnym, 2 przypadki choroby limfoproliferacyjnej, występujące w ciągu pierwszych 12 miesięcy po przeszczepie i występujące między 12 a 24 miesiącami po przeszczepieniu, zgłaszano w grupie przypisanej do bardziej intensywnego schematu belatacept (częstość występowania, 1,6 przypadki na 100 osobolat) i przypadek, występujący w ciągu pierwszych 12 miesięcy po transplantacji, odnotowano w grupie leczonej cyklosporyną (częstość występowania, 0,6 przypadków na 100 osobolat)
[przypisy: poradnia psychologiczno pedagogiczna leszno, kot brytyjski czekoladowy, polskie towarzystwo kardiologiczne wytyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: kot brytyjski czekoladowy polskie towarzystwo kardiologiczne wytyczne poradnia psychologiczno pedagogiczna leszno