Aspiracja skrzepliny w zawale miesnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w Skandynawii

6 7244 pacjentów wykazało istotne zmniejszenie śmiertelności lub częstość występowania innych zdarzeń klinicznych po 30 dniach obserwacji. TAPAS wykazał znaczące zmniejszenie częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny na rok przy aspiracji skrzepu [7], ale to odkrycie należy uznać za hipotezę generującą, ponieważ próba była zbyt słaba dla twardych klinicznych punktów końcowych. W badaniu TASTE częstość zakrzepicy w stencie i ponowna hospitalizacja zawału mięśnia sercowego po 30 dniach były liczbowo niższe po aspiracji skrzepu niż po samej PCI, ale różnica nie była znacząca. Tutaj przedstawiamy wyniki kliniczne po roku w badaniu TASTE.
Metody
Projekt badania
Projekt badania TASTE został już wcześniej zgłoszony.6,8 Podsumowując, TASTE było wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym, otwartym badaniem klinicznym, porównującym rutynową aspirację skrzepu przed PCI z samą PCI u pacjentów ze STEMI. W badaniu wykorzystano ogólnopolski kompleksowy angiograficzny rejestr angiografii i angioplastyki (SCAAR), który jest częścią szwedzkiego internetowego systemu wspomagającego udoskonalanie i rozwój opartego na dowodach w zakresie chorób serca, ocenianego według zalecanych badań (SWEDEHEART), 9 w celu identyfikacji pacjentów, randomizacji, zbierania wartości wyjściowych i zmiennych proceduralnych oraz działań następczych (więcej informacji na temat rejestru SWEDEHEART można znaleźć w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie internetowej). Regionalne komisje ds. Oceny etycznej w Uppsali, Szwecji, Islandii i Danii zatwierdziły badanie. Podawanie próbne, zarządzanie danymi i analizy statystyczne przeprowadzono w Centrum Badań Klinicznych w Uppsali na Uniwersytecie w Uppsali.
Pierwsi trzej autorzy i ostatni autor opracowali badanie TASTE. Wszyscy autorzy gwarantują integralność i kompletność danych i an aliz oraz wierność tego raportu dla protokołu próbnego, dostępnego pod adresem. Agencje finansujące nie miały dostępu do danych z badań ani roli w projekcie badania ani w interpretacji lub raportowaniu danych.
Populacja pacjentów
Pacjenci byli uprawnieni do zapisów, jeśli PCI było zaplanowane w leczeniu ostrego STEMI. Ostry STEMI został zdefiniowany jako ból w klatce piersiowej trwający mniej niż 24 godziny, zmiany elektrokardiograficzne z nowym uniesieniem odcinka ST w dwóch lub więcej przylegających odprowadzeniach (?0,2 mV w odprowadzeniu V2 lub V3 lub ?0,1 mV w innych odprowadzeniach) lub w lewym pakiecie – blok, który uważano za nowy, oraz odpowiadającą mu zmianę tętnicy na koronarografii [patrz też: fizjologiczne stany przejściowe u noworodka to wszystkie z wyjątkiem, terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015, polskie towarzystwo kardiologiczne wytyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjologiczne stany przejściowe u noworodka to wszystkie z wyjątkiem polskie towarzystwo kardiologiczne wytyczne terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015